MiddelalderInfo ved Flemming Elimar Jensen, www.web-com.dk


Redaktør Flemming Elimar Jensen


Retur til forsiden!

Side er ajourført 13/3 2014

MiddelalderInfo
om tal og mål i middelalderen
og senere perioder


Hvor meget indeholdt 1 potte?
Hvad er et "oksehoved"?
Hvad er en Skok?
1 tønde sæde?

Indhold:

Gamle danske og udenlandske mål fra middelalderen:


Få svar på hvor meget en "potte" indeholdt!
Hvad er et "oksehoved"? når det ikke sidder på en okse?
Hvad er en SKOK?

Med disse tabeller kan du selv beregne
de mængder det svarer til i liter, meter, kvadatmeter osv.
som vi normalt bruger i vort moderne samfund.

Kender du andre gamle mål?

Rummål

1 kub.favn = 27 kub.alen = 216 kub.fod = 6,679 m3
1 kub.alen = 8 kub.fod = 0,247 m³
1 kub.fod = 32 potter = 128 pægle = 30,9 liter
1 viertel = 8 potter / 4 kander = 32 pægle = 7,73 liter
1 kande = 2 potter = 8 pægle = 1,93 liter
1 potte = 4 pægle = 0,9661 liter
1 pægl = 0,241525 liter
1 anker = 39 potter = 37,68 liter
1 favn brænde = 72 kubikfod = 2.226 m3
1 kultønde = 192 potter = 173,9 liter
1 fad = 4 oksehoveder = 927,5 liter
1 oksehoved = 6 ankre = 226 liter

1 tønde korn = 144 potter = 8 skæpper á 4 fjerdingkar á 2 ottingkar á 2 1/4 pot = 139 liter
1 kornskæppe = 18 potter = 17,39 liter
1 tønde sild = 112 potter = 108,20 liter

1 tønde øl er gammel dansk rummål på 131,4 liter

1 tønde øl á 4 ankre svarende til 136 potter = 131,4 l.
1 fad øl á 2 tønder øl = 262,8 l.

1 tønde flydende vare = 136 potter = 131,4 liter
1 øltønde (136 potter) = 1,314 hl
1 kubikfod = 32 potter = 0,030916 kubikmeter
1 kubikalen = 8 kubikfod = 0,2473 kubikmeter

1 fjerding - øl / tønde / korn / osv. 1/4 af enheden. (se mere info om fjerding)

Hvad er en ørte?

Et dukument fra Drigstup, Bjerge, Odense begynder således:

Hosio Jesu !
Anno 1704 Tirsdagen den 11 Martij Ere wi alle Maend aff Bregnøer, Dristrop og Kierby forsamlede og giordt GraesLæg med hwer andre efter Ørteschyldet i hoffwed og Engbunden foruden heel og halff, saa som Eenhwer haffuer.

Og så listes de 28 mænd med antal Ørter, Skieppe og Høffweder, som kan tilkomme græsning.

Er ørter et areal, og i givet fald hvor meget?

ørte = ørtug = kornmål og svarer til :
1 ørte byg = 1 1⁄2 tønde
1 ørte hvede = 2 1⁄2 tønde
Dette har jeg fra Ordbog for slægtsforskere af Heini Madsen

Kommerceslæster

er en ældre måleenhed for et skibs rumfang eller et vægtmål i ældre tid.
Læsten har forskellig størrelse gennem tid og lokalitetskibsmål for skibes volumen.

Læs mere om hvad kommerceslæster er her.

Pægl = 0,0002315 m3
Pot = 0,00097 m3 - 0,966 liter. En pot er 4 pægle.

Pot brugtes tidligere som synonym for én liter - heraf en pot sød(mælk)

Album = 0,00145 m3

Album er et gammelt rummål svarende til 1/12 skæppe (= 0,00145 m3� / 1,45 l).

Kande = 0,00193 m3
Ottingkar = 0,00217 m3
Fjerdingkar = 0,00435 m3
Viertel = 0,00773 m3
Otting = 0,01642 m3
Skæppe = 0,01740m3

Bimpel = 0,01883 m3 = 18,839 liter eller et 1/2 anker.

Anker = 0,03766m3

Måleenheden Bimbel blev ofte brugt i sammenhæng med øl , hvilket leder til at en at en bimpel ligeledes kan være en flad tønde, hovedsageligt netop til øl. Tønden er netop en bimpel stor

1 m3 = 1000 liter

Kubikfod = 0,03090 m3
Fjerding = 0,03285 m3
Anker øl = 0,03766 m3
Tønde tjære = ca. 0,116 m3
Tønde øl = 0,13140 m3
Tønde korn = 0,13920 m3
Ahm vin = 0,15064 m3

Tønde kul = ca. 0,170 m3
Oksehoved = 0,22596 m3
Kubikalen = 0,24720 m3
Fad øl = 0,26278 m3
Fad korn = 0,26278 m3
Fad vin = 0,90383 m3
Læst = ca. 1,24 m3

Sømål

1 sømil = 1.852 meter = 5.900 fod

1 (international) sømil kaldes også international nautisk mil

sømil - danner grundlaget for hastighedsenheden knob.
En international sømil svarer til et bueminut (1/60 af en breddegrad) af en storcirkel på jordens overflade.

1 favn = 1/1000 sømil = 1,852 meter
1 kabellængde = 1/10 sømil = 185,2 meter
1 knob = 1 sømil i timen, 1.852 m = 0,514 m/s.

Udtrykket knob stammer fra sejlskibenes tid, hvor man smed et bræt i vandet fra fartøjet og talte antallet af målsatte knuder, som brættet kunne trække ud af en rulle tov, på en bestemt tid og dermed beregne hastigheden gennem vandet.

Udtrykket knob benyttes for fartøjers fart, men også ofte om vindhastighed.
Afstanden 1 sømil = 1,852 km er fastlagt som et bueminut på en storcirkel på jorden.

Knob er en fartangivelse brugt til søs og i luften.

Bueminut er 1/60-del af en grad og 1/21600-del af en cirkel

(Hvis cirklen er jordens omkreds, på ca. 40.000 km, svarer et bueminut til 1,852 km og er altså det samme som en sømil).

Bueminut angives med ' f.eks. 32°17'.
Et bueminut består af 60 buesekunder.
Der går 60 bueminutter på 1 grad.

Grader (°)
Bueminutter (')
Buesekunder ('')
360
21.600
1.296.000
1
60
3600
0,0166667
1
60

Grader kan også angives som decimalgrad (12°,255) eller grader, minutter og sekunder (12°15'18").

Den sidste form anvendes især inden for navigation, til angivelse af længde- og breddegrader. Også her svarer 360 grader til en tur hele vejen rundt om jorden.

Omregning mellem radianer og grader:
radianer = grader · pi / 180
grader = radianer · 180 / pi


1 registerton = 2,832kubikmeter
Brutto registerton = skibets størrelse
Netto registerton = skibets lasteevne


Hartkorn - "Hårdt korn" (rug og byg)
1 tønde hartkorn = 72.000 kvadrat alen = 28.368 kvadratmeter.
Oprindelig var det et mål for fæstebøndernes landgilde, men efter 1662 (og indtil 1903) var det et udtryk for skatteværdien af jord, idet skatter blev beregnet i tønder hartkorn efter jordens bonitet (kvalitet).
I areal udgør 1 tønde hartkorn 5 1/7 tdr. land med takst 24.
1 tdr. land udgør således 5516 m2 = 14.000 kvadratalen.
Betegnelsen ´tdr. land boniteret areal´ defineres således:
Tdr. land x takst/24. På dårlige jorder skulle der altså et stort areal til at udgøre en tønde hartkorn.

1 tønde sæde

1 tønde sæde eller skæpper sæde, agrene (jordloderne) var. I ældre tid har man nok blot villet udtrykke, hvor meget korn, der kunne sås i en bestemt ager. Der er derfor nævnt både tønder bygsæd og tønder havresæd. Tit står der ganske vist bare tønder sæde, men så står der også, om det er indmarksagre eller udmarksagre,underforstået byg- eller havrejord.
Senere regnede man med, at en tønde sæde, også kaldet en tønde bygsæde, var 10.000 kvadratalen. Da agrenes normale bredde blev 7 favne (21 alen), kunne man let regne ud, hvor mange tønder sæde en ager var. En ager på en tønde sæde ville være 476 alen eller ca. 159 favne.

En tønde land

var oprindeligt det areal, der kunne tilsås med en tønde sædekorn.
I 1688 blev størrelsen defineret som 14.000 kvadratalen.
Det svarer til 0,55162 ha.

1 tønde land er 0,55162 ha = 5516,2 m2

1 gallon (engelsk) 4,546 l
1 gallon (amerikansk) 3,785 l

Trave, hvad er det?

En trave er en optællingsenhed for korn eller tagrør.
De fleste af os kender udtrykket ganske udmærket og du bruger det sikkert stadigvæk, når du synger Grundtvigs gode tekst til Nu falmar skoven trind om land - i 4. vers hedder det: i tøndemål af traver.

En trave er et antal neg.

  • På Sjælland er en trave 20 neg,
  • på Fyn 40 neg
  • i Jylland 60 neg.

Flademål

1 kvadratmil = 10285,7 tønder land = 56,738 km2
1 tønde land. = 8 skæpper land (á 4 fjerdingskar á 3 album) = 0,55162 ha = 5516,2 m2
Tønde hartkorn (varierende størrelse)
1 tønde bygsæde = 10.000 kvadratalen
1 skæppe land = 875 kvd.alen = 6,895 ar = 689,5 =m2
1 kvd. favn = 9 kvd.alen = 3,546 m2
1 kvd. alen = 4 kvd.fod = 0,394 m2
1 kvd. fod = 144 kvd. "(tomme) = 0,0985 m2
1 kvd. fod" = 144 kvd.linier = 6,8406 cm2
1 kvd. linie = 0,06 cm2

Kvadratalen = 0,39 m2
Penning =14,37 m2
1 Penning er et kvadrat med sidelængden 6 alen = 36 alen2

Album = 57,46 m2 - er et gammelt jordemål svarende til 1/12 skæppe land

Fjerdingkar = 172,38 m2
Skæppe = 689,50 m2
Kvadratmil = 56.738.255 m2

Album


Blandet mål

Stykmål

1 dusin = 12 stk.
1 skok = 3 snese = 60 stk.
1 snes = 20 stk.
1 ol = 4 snese = 80 stk.
1 gros = 12 dusin = 144 stk.
1 fjerding = 1/4 af f.eks. en gris/kalv etc.

1 deger (skind) = 10 stk.
1 tylt = 12 stk. -= 1 dusin - om tømmer
1 trave = 20 stk. = 1 snes
1 simmer/zimmer (skind) og en tømmer = 4 deger = 40 stk.
1 skok = 60 stk.
1 ol = 80 stk.
1 ring staver = 240 stk.
1 bog = 24 ark. (skrivepapir = 25 ark (trykpapir)
1 ris = 20 bøger
1 balle = 10 ris


Vægtmål

1 centner = 100 pund = 10000 kvint = 50 kg
1 lispund = 16 pund = 1600 kvint = 8 kg
1 pund = 100 kvint = 1000 ort = 0,5 kg
1 fjerdingpund = 125g (det betyder 1/4 pund) (se mere info om fjerding)
1 kvint (quintin) = 10 ort = 5 g
1 lod = 15,625 g
1 ort = 0,5 g

Gran = 0,06 g = 60mg
Ort = 0,5g eller 0,98g (undersøger hvorfor der er 2).
Skrupel = 1,24 g
Drachme = 3,73 g
Kvintin = 3,91 g
Kvint = 5 g
Lod sølv = 14,7 g
Apotekerunse = 29,82 g
Unse = 31,25 g
Mark sølv = 235,3 g
Mark = 250g
Apotekerpund = 357,85 g
Pund (0,50000 kg)
Bismerpund = ca. 6 kg
Otting smør = 14,00 kg
Fjerding smør = 28,00 kg
Centner smør = 50,00 kg
Drittel smør = 50,75 kg
Tønde smør = 112,00 kg
Skippund = 160,00 kg

Retur til forsiden!


Målestoksforhold / målforholdet

Målestoksforholdet er sammenhængen mellem de virkelige mål og de tilsvarende mål på modellen eller tegningen.
Hvis målforholdet / målestoksforholdet er 1:100 (læses: en til hundrede) betyder det, at 1 m på modellen/tegningen svarer til 100 m i virkeligheden.
Det betyder også at alle virkelighedens mål er blevet delt med 100.
På landkort bruges f.eks. 1:500.000 der er meget detaljeret - mere normalt på kort er 1:2.000.000.

Målforholdet f.eks. 1:25.000

Målestokken: stok inddelt i måleenheder.

Retur til forsiden!

Længdemål

1 dansk mil = 4000 favn = 12.000 alen = 7.532,48 m
1 favn = 3 alen = 6 fod = 1,8831 m
1 alen = 2 fod = 4 kvarter = 24 tommer = 0,62771 m

En alen er således 627,708 mm, 62,7708 cm eller 0,6277 m.

Udtrykket som to alen af et stykke betyder, at noget/nogen ligner hinanden (i udseende, opførsel el. andet) ligesom to forskellige alen skåret af samme rulle stof.

En alen er et gammelt længdemål svarende til ca. 63 centimeter.
Historisk går længdemålet alen langt tilbage, alen blev anvendt i vikingetiden. Den bliver nævnt i de Nordiske sagaer og er defineret som afstanden fra albuen til lillefingerspidsen. Målet var almindeligt brugt i Danmark indtil 1907, hvor metersystemet blev indført.

Den "naturlige" alen er derfor ca 47 cm.

En dansk alen defineres som 2 fod eller 24 tommer. Længden er ca 60 cm.

sjællandsk alen = 62,77 cm.

Indtil 1835 brugtes imidlertid her i landet flere forskellige slags alen, men ved resolution af 3/6 1835 blev den officielle danske alen, fastlagt til 62,77 cm der er lig længden af sjællandsk alen.

Alen-mål
Skælskør alen 565,0 mm
Sjællandsk alen 626,3 mm
Nürnbergsk alen 632,4 mm
Lübecker alen 574,6 mm
Rhinsk alen 630,0 mm
Dansk alen 1835 628,0 mm

1 fod = 12 tommer = 144 linier = 0,31385 m

enheden fod

har været brugt i mange kulture, med forskellige mål, bl.a. findes der:

1 Russisk fod (Engelsk fod lånt af Peter den Store) = 12 tommer = 1/7 Russian sazhen = 0.3047 m.

1 Fransk fod (pied du roi) = 12 pouces = 0.32484 m.

1 Amsterdam fod( voet) = 0.2831 m.

1 Rotterdam fod = 0.296 m.

1 Venetiansk fod = 0.34773 m.

1 Dansk fod (efter 1835) = 0.3138535 m.[1]

1 Norsk fod (efter 1824) = 0.31375 m.

1 Svensk fod (fot) = 12 inches (tum) = 0.2969 m.

1 Portugisisk fod = 0.3285 m.

1 Spansk fod (-1752) (Pie de Ribera/de Rey) = 12 Pulgadas = 0.287342 m.

1 Spansk fod (1752 -1765) (Pie de Burgos/Castellano) = 0.278635 m.

1 Spansk fod (1765-) (Pie de Rey) = 12 Pulgadas = 0.32483 m.

1 græsk fod - 0,3205 m (192,3 m = 600 græske fod).

600 græske fod var oprindelig løbebanens længde på et græsk stadion (i Olympia: 192,3 m)

1 tomme (dansk) = 12 linier = 2,61545 cm
1 tomme (inch - engelsk) = 2,54 cm
1 linie = 2,18 mm

1 Skrupel = 0,18 mm
1 Linie (linje) = 12 skrupler = 2,18 mm
1 Bygkorn =1/128 alen = 0,49 cm
1 Tomme = 12 linier =2,61 cm
1 Kvarter = 6 tommer = 15,69 cm = 1/4 alen
1 Fod = 12 tommer = 31,38 cm
1 Alen = 2 fod = 62,77 cm
1 Favn = 3 alen = 188,31 cm

1 Fjerdingvej = 1⁄4 mil = 1.883 meter
1 Fjerdingmil = 1⁄4 mil = 1.883 meter
1 Kvartmil = 6.000 fod 1⁄4 mil = 1.883 meter

Rode = 3,13 m
En rode er = 12 fod. En stang af denne længde blev i Middelalderen brugt til at udmåle bøndernes agre (marker) på den fælles landsbyjord.

Kabellængde = 185,11 m = 100 favne = 188,312 meter.

En engelsk kabellængde (Cable length) = 120 fathoms = 240 yards = ca. 219 meter.

Dansk sømil = 1.851,11 m

1 mil = 24.000 fod = 7.532 m

1 svensk mil = 10 km
1 amerikansk mil = 1.609,34722 m. En amerikansk mil er defineret som 6336/3937 kilometer
1 international/engelsk mil = 1.609,344 m

En yard er et amerikansk og engelsk længdemål defineret som 3 engelske fod, svarende til 0,9144 m.

Tid

ÅRSTAL

I vikingtiden brukte man ikke årstal til at tidfeste de enkelte år, en så kaldt absolut kronologi.

Man brugte en relativ kronologi med henvisning til så og så mange år etter specielt viktige hændelser. Man tidfestede året ved at sige for eksempel "fire vintre efter slaget ved Hafrsfjord". Eller 10 år efter Erik den Røde rejste til Island.


Betalings værdier

Grækerne var de første europæere, som lavede mønter svarende til dem, der kendes i dag. De tidligste mønter er fra omkring 650 f.kr. og blev lavet i Lydien.

Fremkomsten af mønter ændrede ikke på, at deres værdi i handelstransaktioner fortsat var snævert knyttet til deres sølv- eller guldindhold (metalværdi).

Norditaliens vekselbureauer – de første europæiske banker

I Italien begyndte vekselinstitutioner at udstede veksler, som modsvarede deponerede sølv- og guldmønter. istedet for fysisk at transporterer guld- og sølvmønter fra køber til sælger.

Vekselbureauer

Forskelllige mønt navne:

Tid

Vi bruger tallene fra 1 til 12 - for tiden før middag, og 13 - 24 efter middag.
Men siger dog også klokken 3 i eftermiddag.

Iengelsk talende lande bruges AM og PM - for før og efter middag.

 • AM = ante merdi - before noon - før middag - dvs. fra 00.00 - 11.59
 • PM = post meridiemem - aften noon - efter middag - 12.00 - 23.59
 • fem minutter over, ti minutter over,
 • kvart over, tyve over og 25 minutter over eller 5 minutter i ...

Procent (pro cent)
Betyder del af 100. - eks. 25 % - 25 procent

Det er sprogligt korrekt at have afstand mellem tal og % tegn som i 25 %,

selvom det ofte bruges som 25%, men det er mere pga. anvendelse med computer formler.

Tal og deres oprindelse på dansk:

Tallene halvtreds, tres, halvfjerds, firs og halvfems.

Tallene er de forkortede former af :

 • halvtredsindstyve, 50 - moderne: halvtres
 • tresindstyve, 60 - moderne: tres
 • halvfjerdsindstyve, 70 - moderne: halvfjers
 • firsindstyve, 80 - moderne: firs
 • halvfemsindstyve, 90. moderne: halvfems
  Tallene ender alle på -sindstyve der består af sinde, der betyder 'gange', og tyve. Der er i alle disse tal tale om en sneseberegning, hvor et tal ganges med tyve (en snes).

De anderledes tal på halv- kommer af en række gamle talord der betegner grundtallet minus en halv: halvanden, halvtredje, halvfjerde, halvfemte, som betyder '1 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 4 1/2'

I dag overlever kun halvanden som selvstændigt ord. De øvrige bruges udelukkende i de nævnte talord:

50 - Halvtredsindstyve: halvtredje, sinde og tyve, altså '2 1/2 gange 20'.
60 - Tresindstyve: tre, sinde og tyve, altså '3 gange 20'.
70 - Halvfjerdsindstyve: halvfjerde, sinde og tyve, altså '3 1/2 gange 20'.
80 - Firsindstyve: fire, sinde og tyve, altså '4 gange 20'.
90 - Halvfemsindstyve: halvfemte, sinde og tyve, altså '4 1/2 gange 20'.

Dog er der en anden betydning af fyrretyve - 40

Fyrretyve svarer til det gammeldanske fyritiughu, der betyder '4 tiere'.
Ordet fyrretyve hører altså i virkeligheden til en titælling.

I 1986 blev ordene fyrrende, halvtredsende, tressende, halvfjerdsende, firsende og halvfemsende optaget i Retskrivningsordbogen ved siden af fyrretyvende, halvtredsindstyvende, tresindstyvende, halvfjerdsindstyvende, firsindstyvende og halvfemsindstyvende. De er af nyere dato end formerne på -tyvende, men lige så korrekte.

Kilde: DNS.dk Dansk Sprog nævn.Side er ajourført den 18/7 2015


Kontaktinformation:

Redaktør af MiddelalderInfo:

Elimar
Flemming Elimar Jensen
Hjelmagervej 7, 1. - Løgten
8541 Skødstrup

Kontakt MiddelalderInfo pr. email her!

Mobil telefon nr. 50 50 26 03


© MiddelalderInfo 2015 - Elimar v/Flemming Elimar Jensen - Webmaster:  Web-Com


Menu til websider på MiddelalderInfo (MI)

MiddelalderInfo

Søg og find

Tro & kirken

Diverse

Folkeslag/sprog

Håndværk etc.