MiddelalderInfo
klostre i Danmark i middelalderenDenne side er ajourført 8. juni 2015

Retur til forsiden!


Læs på denne side mere om

Indeks: Find klostrene i Danmark - delt op i områderne:


Hvor opstod klostrene?

Kristendommen opstod som de fleste ved i Israel - hvor Jesus gik rundt og prædikede, og udbredte sin lære.
Hans disciple fulgte i hans fodspor - og fortsatte arbejdet - til andre områder af mellemøsten, samt til Egypten og vore dages Tyrkiet og Grækenland.

De første krisne klostre blev oprettet i Egypten samt i Tyrkiet/Grækenland - dvs. det daværende Østromerske Rige i det 3 århundrede efter Kristus.

Senere blev det udbredt til resten af VestEuropa - med opstart i Italien og Gallien (vore dages Frankrig). I kender Asterix og Obelix - de gæve gallere.
Kristendommen var i år 391 blevet erklæret for den eneste religion i Romerriget.

Irland var et område som der hurtigt kom mange klostre til - i begyndelsen med små samfund, men senere med store institutioner med 5 - 6.000 munke!
Irland sendte mange munke ud i resten af Europa for at oprette nye klostre.

Alle klostrene blev oprettet efter Regula Benedicti -Benedicts regel.
Skrevet af munken Benedikt af Nursia der levede fra år 480 - 547.
Disse regler bygger videre på de leveregler som de kristne i det østromerske rige - dvs. mellemøsten, Egypten og Tyrkiet samt Grækenland havde brugt.
Han oprettede i året 529 klostret på Monte Cassino mellem Rom og Napoli. Hvorfra mange munke rejste ud i Europa og stiftede nye klostre efter Benedicts regel.
Munken Benedict's søster Scolastica - stiftede et nonnekloster for foden af bjerget hvor Monte Cassino klostret var oprettet. Også disse nonner - rejste ud og oprettede nye nonneklostre rundt omkring - efter den samme regel.
Først fra omkring år 1000 begyndte man at oprette klostre i nord Europa.

Munkenes motto var: Bed og arbejd - Ora et labora

Under Romerriget var arbejde noget de velhavende personer havde slaver til. Den største del af befolkningen havde også et dagligt hård arbejde for at kunne forsyne sin familie med mad.

Klostrene og munkene genindførte - det at arbejde - som noget værdifuldt - det var også en tjeneste for Gud. En ære - Ikke kun at hellige sig det åndelige arbejde, men også de daglige opgaver i klostret.
Munkene anlagde klostrene, og fik efterhånden en stor ekspertise i at konsturere bygningerne, lave munkesten, samt udsmykke bygningerne. Lave urtehaverne, værksteder, samt opdyrkede jorden, så klostret der ofte lå afsides - bortset fra de klostre der var placeret inde i byerne, skulle kunne være selvforsynende.

Nye teknikker blev udviklet - eller overført fra Italien og Middelhavslandende til resten af Europa og Skandinavien.
Indsamling af viden til Bibliotekerne - skete med stor omhu - ligeså kopiering af bøgerne - der blev udført af skrivere - der med stor omhu fremstillede nye eksemplarer af bøger og manuskripter.

Skoler oprettet af klostrene

Med sammenbrudet af Romerriget - smuldrede skolevæsnet også.
Men også her havde klostrene en meget positiv påvirkning af samfundet ved at oprette klosterskoler, som blev meget velansete.
Børn fra fyrster- og adelsslægter blev sendt til disse skoler klosterskoler for at tilegne sig stor viden.

Nogle munke havde en stor indsigt i jura - og kunne derfor også hjælpe lokalbefolkningen - hvis der opstod et problem som skulle løses juridisk.

Hospitaler i klostrene

Munkene kunne lindre og hjælpe syge - samt tage sig af forfulgte, der i klostret kunne finde et fristed.
Efterhånden blev behandling af syge sat så meget i system, at specielle munke tog sig af denne vigtige opgave. Læs mere om dette under Johannitterne.

Klostervæsnet blev stærkt udbredt til England

Munkene drog fra Italien og Galien til England og Irland - hvor der skete en stor opblomstring med mange nye klostre overalt.

i 600 - og 700 tallet var England den førende kulturnation i Europa. En vigtig årsag til dette var den enorme påvirkning som klostrene havde på samfundet.
Man skal huske på at Romerriget var brudt sammen et par hundrede år før - samt at alle de områder hvor Romerriget ikke var trængt frem, var regeret af "vilde barbare som f.eks. saksere, frisere, franker samt vikingerne i Skandinavien - sådan blev de anset af romerne.

Mission blandt hedningerne i Europa

De angelsaksiske munke fra England, drog over Kanalen til Europa - for at udbrede kristendommen der - i områder - hvor romerne ikke havde haft magten.
Den første munk der missionerede var munken Willibrord der omkring før år 700 rejste til Friesland - vore dages Holland/Nederland - og derfra videre til danernes rige der citat: "danernes meget vilde land" - men der blev han afvist.
Senere i år 826 kom munken Ansgar til Danmark - men blev afvist. Han rejste så videre til Birka i Sverige - hvor han fik bygget den første kirke i Skandinavien og grundlagt en kristen menighed der. Efter dette fik Ansgar lov til at tage til den danske vikingeby Hedeby - ved Slesvig og bygge en kirke - selvom den danske konge ikke ville lade sig døbe og gå over til kristendommen.

Vikingerne kom på deres rejser ofte til steder hvor der var klostre og kirker, disse blev ofte plyndret af vikingerne.

Danskerne blev officielt kristnet i år 965 da Kong Harald Blåtand lod sig døbe i Jelling.

Provinsen Dacia

De danske klostre lå i det Pavekirken kaldte: provinsen Dacia, (Danmark, Norge og Sverige).

Martyrologieter en helgenfortegnelse

Nysted martyrologiet

Den mest bemærkelsesværdige arv fra de ca. 250 år med kloster i Nysted på Lolland er dog et håndskrift, forfattet i Nysted, det såkaldte martyrologie, der efter at have være forsvundet i 250 år, blev genfundet i 1959 på et bibliotek i Haag i Holland.

Der findes i dag kun ganske få håndskrifter fra danske klostre. Af martyrologier (helgenfortegnelser) fra danske områder har vistnok kun 3-4 overlevet til i dag.
Et fra Ribe, et fra Lund et fra Nysted og så et fra Cismar i Holsten (i 2 eksemplarer).

Et martyrologie er en helgenfortegnelse, der nævner både martyrer og andre helgener, ikke alfabetisk eller kronologisk, men ordnet efter årets 365 dage, så at man hver dag får nævnt de helgener, der skal mindes på denne dag. Nysted-martyrologiet indeholder ikke, som flere af de andre, en fortegnelse over klostrets døde eller over gaver givet til klostret, men der er tidligere fundet 2 ark af den type skrevet med samme håndskrift som martyrologiet. Man mener således, at bogen oprindeligt har indeholdt sider med den slags optegnelser, og at de senere er blevet fjernet.

De 7 barmhjertighedsgerninger

Med kristendommens gennembrud kom der et helt nyt syn på menneskets værdi -
Der opstod helt nye tjenester - og at en person kunne have medfølelse og omsorg for et andet menneske.

Udfra et vers i Bibelen, Mathæus evangeliet kap. 25 vers 35 - blev følgende 7 regler formuleret:

 1. At give de sultne mad.
 2. At give de hjemløse husly.
 3. At give de tørstige at drikke.
 4. At klæde de nøgne.
 5. Besøge de fangne.
 6. Pleje de syge
 7. Og begrave de døde.

 8. Disse regler blev retningsgivende helt fra den første kristne tid og frem til idag - det indebærer omsorg, der omfatter både
  medmenneskets fysiske og åndelige behov, som bliver iværksat både med håndens og åndens arbejde.
  Denne omsorg blev i særlig grad udviklet indenfor klostervæsnet og spredte sig ud derfra til samfundet.

Til toppen


I Skandinavien blev der oprettet mange klostre.
Her er en oversigt sorteret efter områderne de ligger i:

Nordjylland (Thy, Vendsyssel & Himmerland)

Thy

  Vestervig Kloster vest for Hurup i Thy.
  Klosteret blev grundlagt omkring år 1110 til ære for lokalhelgen Thøger og var et augustinerkonvent (augustinerkloster), ca. 1160 opførtes kirken. 1440 kom et fir fløjet klosteranlæg til. Detafbrændtes delvis i 1534.
  Den stærkt besøgte valfartskirke var en tid domkirke, indtil bispesædet flyttedes til Børglum (se Børglum Kloster).
  Efter reformationen var klosteret skiftevis afgifts- og pantelen. Fra omkring år 1600 blev det hoved len.
  I 1660-erne nedbrød man klosterbygningerne, og en tre fløjet hovedbygning opførtes, den brændte i 1703. I 1732 - 52 opførtes en trefløjet toetagers hovedbygning, i 1838 rev man den ned og gården blev delt. Nu står kun kirken tilbage - stærkt restaureret. Se mere info her.
  Det eneste der er tilbage af Vestervig Kloster er Vestervig Kirke, der er nordeuropa's største landsby kirke!

Vendsyssel

 • Vrejlev Kirke/Kloster - med nonnekloster,

  ved Vrå syd for Hjørring. I 1253 blev det kaldt: Wreeluf cloesteer.
  Kirken med tilhørende kloster blev bygget omkring år 1165 af munke fra præmonstratenserordenen i det nordlige Frankrig.
  Kort efter 1200 blev kirken og de omliggende bygninger ødelagt af en storbrand og man opbyggede kirken og klostret som et nonnekloster under Børglum Kloster.
  Omkring år 1200 blev kirken og klostret ødelagt af en storbrand.
  Nonneklostret startede omkring 1220 som et datterkloster til Børglum Kloster. Nu var kirke og kloster sammenbyggede, så nonnerne havde deres egen indgang, som kan ses endnu.
  Se mere info og billeder her.
 • Børglum Kloster ved Løkken i Vendsyssel, Klosteret var bispesæde i 400 år- fra år 1100 til reformationen
  Oprettet af Præmonstratenserodenen.
  Med sin beliggenhed kun 5 km fra Vesterhavet var strandingsgods en væsentlig indtægtskilde, Talrige rygter siger at Bispen fik mænd til at ride på hest med en lygte gennem klitterne - for at lokke skibene ind på revlerne - så de kunne strande. Ingen mænd overlevede strandingen, det sørgede Bispens mænd for!
  Enorm rigdom: Bispen på Børglum og klosteret tilsammen ejede 47 herregårde eller andre større gårde med alt tilhørende bøndergods, da reformationen kom til Danmark. En meget kendt bisp var: børglumbispen Stygge Krumpen der levede et frit og lystigt liv på Børglum kloster, blandt andet sammen med Bonde Dues hustru Elisabeth Gyldenstjerne, fra Voergaard, som var Krumpens elskerinde. Læs mere om Voergaard her.
  På grund af tilsanding omkring år 1100 af den vestre del af Limfjorden (ved Harboøre), hvor Limfjorden har adgang til Vesterhavet, flyttede man i 1130 det nørrejyske bispesæde fra Vestervig i Thy til Børglum.
  Børglum var allerede kendt i vikingetiden som en kongsgård - kong Knud den Hellige flygtede for vendelboernes oprør i 1086 til Sct. Knuds kirke i Odense, hvor han fik en martyrdød på alteret i kirken.
 • Ø nonnekloster, Monasteruum Beatæ Mariæ virginis de insula ordinis St. Benedicti,
  senere omdøbt til Oxholm .
  Benediktinernonnekloster. Det ældste nonnekloster i Børglum stift blev grundlagt o. 1160-1175 på Øland i Limfjorden. Ligger vest for Aalborg på Limfjordens nordlige bred. Klosteret er velbevaret med kirke og to klosterfløje, der i dag indgår i herregården Oxholms hovedbygning
 • Hundslund nonnekloster, Beatæ Mariæ virginis moasterum monialum ordinis St. Benedicti.
  Dronninglund i Vendsyssel.
  Benediktinerordenen og grundlagt omkring år 1100.
  Christian den V's dronning Charlotte Amalie, overtog Klosteret i 1690 og omdøbte det til dets nuværende navn Dronninglund Slot.
  Læs mere om slottes historie her!

Himmerland

 • Aalborg - den gamle købstad ved Limfjorden
  Vikingerne havde deres begravelsesplads - Lindholm Høje på den anden side af Limfjorden, i byen der idag hedder Nørre Sundby.
  Aalborg blev oprindelig kaldt Alebu, dette navn blev præget i de første mønter i i kong Hardeknuds regeringstid, 1035-1042.
  Senere blev navnet ændret til Aleburgh og videre frem til vore dages velkendte Aalborg. I sin oprindelige form har navnet sandsynligvis betydet "byen ved strømmen".
  Aalborg var tidligere under Viborg Domkirke (stift), men blev i 1554 bispesæde og forenedes med Børglum Stift.
  >> Læs mere om Aleburg her

 • Helligåndsklosteret i Aalborg blev stiftet i 1451.
 • Gråbrødreklostret i Aalborg.
 • Nonneklostret i Aalborg.
 • Mariager birgittinerkloster - Monasterium de ordine Sanct Salvatoris in honorem gloriosissimae Virginis Mariae et beatae Birgittae viduae.
  Klostret er grundlagt i 1440'ne fra Maribo på Christoffer af Bayerns initiativ.
  Klosteret overtog det gods, som havde tilhørt det nedlagte benediktinernonnekloster Glenstrup ved Randers.
 • Glenstrup Kloster, benediktinernonnekloster - Moasterum St. Mariæ in Glenstrup ordinis St. Benedicti. ved Randers.
  Blev nedlagt i 1431 og overført til Mariager Birgittinerkloster.
  Klostret blev i en tid overtaget af charteusermunke, der dog forlod Glenstrup igen i 1440-erne. Benedictinerne forsøger igen i at overtage deres gamle kloster efter at charteuersmunkene forlod det, men må vige for birgittinerne i Mariager, som i 1451 overtager Glenstrup Kloster.
 • Sebber Nonnekloster. Sebbersund ved Nibe.
  Nævnes første gang i 1268, men må være væsentlig ældre.
  Sebber Kloster fungerede engang som et kloster og husede 8 nonner fra Beneditiner ordenen. Disse nonner, der havde valgt at slå sig ned midt i det skønne landskab boede alle i Sebber Kirke, imens hovedbygningen fungerede som avlsgård og altså husede forpagteren som drev godsets jorde.
 • Ørslev nonne Kloster, ved Virksund i nærheden af Skive.
  Er formentlig grundlagt i sidste halvdel af 1100-tallet som nonnekloster for Benediktiner- eller Augustinerordenen.
  Bygningerne er velbevarede idag.
 • Vitskøl Kloster - ligger syd for Løgstør ud til Limfjorden, på vejen mellem Viborg og Løgstør.
  Som tak for at være undsluppet blodbadet i Roskilde grundlagde Valdemar den Store cistercienserklosteret Vitskøl af sit patrimonium.
  Munkene blev hentet i Varnhem (Sverige). Byggeriet startede i år 1158, da Kong Valdemar den Store skænkede området og godset til munkene for at takke Gud for sejren over kong Svend på Grathe Hede.
  I 1287 standsede en omfattende brand det store projekt, og man opførte derefter en mindre udgave af kirken.
  Vitskøl Kloster spillede fortsat gennem 1200- og 1300-tallet en stor rolle som stort set eneejer af alle gårde og landbrugsjorde i hele området, og klostret nød udstrakte privi legier og kongelig beskyttelse.
  Al kultur og handel i hele regionen udsprang fra Vitskøl Kloster, der også ejede Livø og drev et omfattende marked på Trend Strand.
  Klostret ejede tre møller, der med datidens vendinger blev benævnt Første Mølle, Tvende Mølle og Trende Mølle.
  Stedet er idag et moderne kursus- og mødecenter ejet af Københavns Kommune.
  >> Læs mere om Vitskøl Kloster fra WikiPedia her
  >> Der afholdes et Middelaldermarked i efterårsferien på Vitskøl Kloster
  >> mere information om Vitskøl Kloster
  Adresse: Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum - se kort over området her.Østjylland:

 • Essenbæk kloster. Moasterum St. Laurentii ordinis St. Benecdicti.
  Er grundlagt som benediktinerkloster før 1150 af Stig Hvide,
  ved Randers fjord, Østjylland.

Østjylland omkring Gudenåen:


Klostre langs med Gudenåen

Der blev bygget mange klostre i begyndelsen af middelalderen langs med Gudenåen, se kort her til højre.
Vandet for Gudenåen gav munkene mange fordele:
 • de havde altid frisk vand
 • masser af fisk til spisning - som var vigtig når der skulle fastes!
 • vandet kunne drive deres vandmøller
 • beliggenheden inde i landet beskyttede dem også mod angreb af f.eks. Venderne der altid kom fra havet.
kort over klostre ved Gudenåen, fra Middelalderinfo
 • Helligåndsklosteret, Randers, grundlagt omkring 1485.
 • Vejerslev Benediktinerkloster, nær Randers. Stiftet i løbet af 1100 tallet.
 • Munkekloster i Alling, ved Grauballe mellem Silkeborg og Randers, benediktiner.
 • Alling Kloster, ved Alling sø nær Grauballe mellem Silkeborg og Randers, ligger ruinerne af et bennediktinerkloster, som anlagdes ca. 1250.
 • Tvilum Kloster, Østjylland, augustinerkloster grundlagt ca. år 1250 af bispen i Ribe.
 • Søby Kloster, Østjylland, var et augustinerkloster for nonner, tilknyttet Tvilum Kloster.
  Oprettet af en enke i Hvide-slægten omkring år 1380.
 • Sminge Kloster, Østjylland.
  Det første Cistercienser kloster på Vitskøl munkenes færd mod Øm.
 • Øm Kloster ved Mossø, Jylland - blev oprindelig kaldt Klostret Cara Insula, (den kære ø), oprettet i 1172.
  Info om Cara Insula.
 • Veng Kirke og Kloster
  er bygget af frådstenskvadre, (kildekalk og tufsten) og regnes for at være Danmark ældste klosterkirke ( formentlig bygget omkring år 1060. Klosteret lå ved kirken, og var oprindeligt et benediktinerkloster.
 • Kalvø Kloster ved Skanderborg.
  Opført omkring år 1100 af benediktinermunke.
  I 1168 blev det overtaget af de fordrevne cistencermunke fra Veng, i en kort periode, kun 4 år, før munkene opgav beliggenheden, men allerede i 1172 fandt de det for besværligt at bo på en ø, og flyttede videre til deres blivende sted: Øm Kloster.
 • Ring Kloster - Moasterum in Rynd, ordinis St. Benedicti.
  Nonnekloster under benediktinerordenen. Omtales første gang i 1203, men den nære beliggenhed til Klosteret på Kalvø antyder at det er anlagt som dobbelt-kloster, og stammer så muligvis fra begyndelsen af 1100-tallet.
 • Voer Kloster, Oratorium. Ved Klostermøllen Gudenåen, ved udløbet til Mossø. Blev oprettet af Cluniascenserkongregationen. Men reformeres i 1486, da det tilslutter sig den tyske Burfelderkongregation. Munkene flytter i 1552 til Øm Kloster. i 1586 lægges klostret øde.
  grundlagt af benediktinermunke i 1050 - 1100 et af Danmarks første klostre. De ledte det meste af Gudenåens vand over i den 1300 m lange Klosterkanal til en vandmølle.
 • Vissing Kloster lå ved siden af Vor Kloster. Østjylland.
  Benediktiner nonnekloster, formentlig grundlagt i midten eller slutningen af 1100-tallet måske som dobbeltkloster til herreklosteret i Voer.
 • Horsens johanniterkloster, Skt. Hans
  Det har længe været kendt fra historiske kilder og kort, at det middelalderlige johanniterkloster, Skt. Hans, senere Stjernholm Slot, lå i området øst for den middelalderlige Horsens by >> læs mere om udgravninger af Horsens Johnitter klosteret her.
 • Klosterkirken, Horsens - resterne af det oprindelige franciskaner Kloster i Horsens. De fik jorden af herremanden, ridder Niels af Barritskov i 1261.

Til toppen

Århus:

 • Sct. Karensgård, Århus, til at huse pestramte indbyggere fra byen.
 • Kameliter-kloster med kirke, Århus.
 • Vor Frue Kloster, Århus - Klosteret er oprindeligt et Dominikaner – eller Sortebrødre kloster. Det er grundlagt i 1221 eller 1246.

  Vor Frue Kloster blev opført i tilknytning til Sankt Nikolaj Kirke (nu Vor Frue Kirke) som på opførelsestidspunktet lå udenfor og vest for den af volde og grave omgivne egentlige bykerne i Århus (den gang kaldet Års).

 • Domkirken i Århus, Århus Domkirke påbegyndtes ca. år 1200. Kirkens grundlægger er Biskop Peder Vognsen. Det er noget af det ældste teglstensbyggeri i Jylland.

Vestjylland:

 • Tvis Kloster ved Holstebro, cisterciensermunkene
 • Gudum kloster, Monasterium Gudom ordinis St. Benedicti.
  Ligger ved Limfjorden nær Lemvig, Vestjylland, benediktinernonne klostre, oprettet før 1268.
 • Stubber kloster - Claustrum Stubbetorp. Ligger nær Skive, benediktinernonne klostre, der er grundlagt før 1268, måske allerede i 1150.
 • Ørslev Kloster, nær Skive, Nonnekloster fra sidst i 1100-tallet viet til benediktinerordenen.
 • Grinderslev kloster, Mors, er grundlagt midt i 1100-tallet for augustinerkorherrer, der fra 1176 havde broderskabsforbindelse med det regulære domkapitel i Viborg.
 • Dueholm Kloster, Mors var et Johanitter kloster fra omkring 1370.

Til toppen

Viborg

Viborg bliver bispeby ca. år 1060. Bispegården ligger i Asmild.

 • Viborg Domkirke påbegyndes ca. 1130. Byggeriet varer i ca. 50 år. Kun krypten fra den oprindelige kirke er bevaret i dag.
 • Augustinernonnerne i Viborg - bar hvid klædning, som tegn på renhed og kyskhed.
 • Augustinerkorfruer i Asmild Kloster - bar hvid klædning, som tegn på renhed og kyskhed. De flyttede ind i 1167.
 • Mariaklostret (1188) ved Domkirken i Viborg
 • Asmild Kloster og klosterhave oprettet 1167, nedlagt i 1461.
 • Franciskanerklostret/Gråbrødre Kloster (1235) i Sct. Mogens Gade
 • Dominikanerklostret/Sortebrødre Kloster grundlægges 1227 i Sct. Mikkels Gade.
 • Sankt Budolfi Kloster (1263) i St. Sct. Peders Stræde, Nonneklosteret inde i selve Viborg by er rimeligvis lidt yngre end det, der blev grundlagt før 1166 i Asmild.
 • Johanitter Klostret (1285) med kirkegård, abildgård og humlehave i Sct. Ibs Gade ved Pilehaven.
  Augustinerkorherrer i Viborg.

Sydjylland

 • Ribe Kloster
 • Nonneklostret i Ribe. Moasterum monialium St. Nicolai extra muros Ripenses ordlinis St. Benedicti.
  Blev grundlagt i 1170. Nonnerne kom temmelig sikkert fra Seem Dobbeltkloster.
 • Sankt Catharinæ Kirke og Kloster, Ribe
  grundlagt 1228 af Sortebrødrene.
 • Benediktinske kloster i Seem ved Ribe, flyttes i 1173 af cistercienserne til Løgum (Løgum Kloster).

Sønderjylland:

 • Løgum Kloster oprettet i 1173, Løgumkloster
 • Tønder Kloster, franciskanerne, bygget 1238.
 • Haderslev, omkring 1250 oprettedes dominikaner- eller sortebrødreklosteret.
 • Aabenraa, har ikke haft et kloster.
 • Kolding, i 1286 blev et franciskanerkloster oprettet. Det blev nedlagt i 1529, samt et spedalskhedshospital Skt. Jørgensgården.
 • Sønderborg har ikke haft et kloster, men til gengæld et Skt. Jørgensgård (hospital) der blev oprettet i 1307 som hospital for de spedalske.

Fyn:

Odense:

 • Benediktinerklostret Skt. Knuds Kloster (Klosterbakken 2, Odense.
  Der blev indkaldt 12 munke fra det engelske benediktinerkloster Evesham - det blev starten på Skt. Knuds Kloster.
 • Johanitterkloster, Odense blev oprettet i det 13. årh. og stillet under tilsyn af prioren i Antvorskov.
  Til klosteret var knyttet både hospital og skole.
 • Odense Gråbrødre Kloster, grundlagt 1279 af franciskanerordenen. I 1539 blev klostret nedlagt og blev nu indrettet som hospital for befolkningen på Fyn.
  Klosteret bruges idag som bolig for ældre under gode og trygge forhold.
 • Sortebrødre Kloster, Odense
 • Odense Adelige Jomfrukloster
 • Benediktiner Nonneklostret på Nonnebakken, Odense
 • Dalum Kloster, Odense, nonnekloster. Moasterium sactimonialium ordinis St. Benedicti.
  Oprettet omkring år 1200 - ved udflytning fra Nonnebakken.
 • Spedalskhedshospital, en Skt. Jørgensgård, Odense, der tidligst er nævnt 1291, Oprettet af Johannitterordenen.
  Blev kaldt: Domus hospitalis St. Johannis.
  Senere blev det et kloster.

 • Holme cistercienserherrekloster, grundlagt 1172 ved Brahetrolleborg slottet.
 • Dalby Kloster
 • Tommerup Kloster
  Blandt ærkebiskop Eskils klosterstiftelser er det kannike samfund af præmonstratensere, som stiftedes af hans arvegods før 1155.
 • Svendborg Kloster

Til toppen


Sjælland:

 • Gisselfeld Kloster, Sjælland
 • Vemmetofte Kloster, Fakse, Sjælland
 • Lund Allergerelgens Kloster, Sjælland.
  Klosteret kendes fra midten af 12. årh. Det var et munkekloster tilhørende cluniacenserordenen.
 • St. Antoni kloster, Præstø
 • Knardrup kloster er det yngste sjællandske cistercienserkloster, grundlagt kort efter 1320 af Christoffer 2. med munke hentet i Sorø.
  Nær Værløse - klostret findes ikke mere.
 • Halsted kloster, Benediktinerklostret, er oprettet kort før 1300 som et priorat under Ringsted kloster.
 • Helsingør Kloster, Dominikanerorden
 • Helsingør, Marieklostretret, Karmeliterordenen.
 • Herlufsholm / Skovkloster. Moasterum St. Petri juxta Næstved. Ligger nær Næstved ved Susåen.
  Benekditinerkloster oprettet 1135.
  Stedet fungerer idag som kostskole.Se luftbillede her.
 • Næstved Skovkloster (Sankt Peder), benediktiner. Moasterum St. Petri de Næstved.
  Stormanden Peder Bodilsen, hans mor og brødre skænkede 1135 deres gods i Næstved til oprettelse af et kloster.

 • Ringsted Kloster, Til klostret var knyttet et samlag af regelbundne munke, som blev styret af en prior. Munkene var hentet fra benediktinerklostret i Odense. Ringsted klostret var en datterstiftelse af dette kloster.
  I tilknytning til kirken i Ringsted grundlagde Erik Lam 1135 et benediktinerkloster.

Roskilde
 • Roskilde St. Agnes (Agnete) Kloster
  Dominikanernonneklosteret i Roskilde blev stiftet 1263 af prinsesse Agnes på enkedronning Margretes foranledning.
 • Klostret på Eskildsø i Roskilde fjord.
 • Skt. Clara Kloster, Roskilde
  Nordeuropas ældste clarisserkloster er grundlagt af Jakob Sunesens datter, grevinde Ingerd af Regenstein.
 • Vor Frue Kloster, Roskilde.
  Det ældste nonnekloster i Roskilde stift er et cistercienserkloster eller Benediktiner grundlagt midt i 12. årh. af provst Isak.
 • Sortebrødre klostret.
  Sortebrødrene var de første tiggermunke i Roskilde, de kom til Roskilde i 1231 og det samme år påbegyndte man byggeriet af et kloster, som stod færdigt i 1254.
  deres kloster blev bygget mod nordøst i det område, hvor nu Det adelige Jomfrukloster / Roskilde Kloster ligger. Klostret lå østligere på grunden og ude i det nuværende Skt. Pedersstræde (med indgang, hvor Munkebro (deraf gadenavnet) ender) og nordligere end de nuværende bygninger. Der er fundet sparsomme murrester og begravelser i dette område. Klosterkirken var viet til Skt. Catharina.

  Sortebrødre Klosteret, mere info her.


 • Esrum Kloster, ved Esrum Sø, Nordsjælland - Cistercienserordenen fra år 1153.
 • Ringsted Kloster blev stiftet af Erik Emune omkring 1135
 • Halsted Kloster, Nordsjælland, Oprindelig grundlagt år 600 som Krongods, senere blev det Benediktinerkloster.
  Munkehaven er det vi i dag kalder Dyrehaven.
 • Holbæk Kloster, dominikanerkloster, de blev kaldt Prædikebrødrene, stiftet 1269 eller 1275. Klosterets historie.
 • Gråbrødreklostret i Kalundborg. Blev grundlagt omkring 1240.
 • Skælskør Kloster, oprettet af karmelitermunke 1418. Klostrets historie
 • Antvorskov Kloster, ved Slagelse, grundlagt ca. 1164 af kong Valdemar den Store. Var Johanniterordenens førende kloster i Norden. Var et af de rigeste klostre i Danmark. Hans Tausen var munk her, før han blev reformator. Han blev f.eks. kendt fra Viborg med sine taler om reformationen.
 • Skt. Agnet Kloster, Sjælland
 • Sorø kloster - Skjalm Hvides sønner grundlagde kort før 1150 et benediktinerkloster i Sorø, som Absalon reorganiserede med cisterciensermunke fra Esrum.
 • Sorø cistercienserkloster
 • Æbelholt Kloster et augustinerkloster - Monosterium St. Thomas de Paraclito. Nordsjælland. Oprettet 1176 - da abbed Vilhelm flytter sit munkesamfund fra Eskilsø til Æbelholt.
  Æbeltholt Kloster fik et nyt latinsk navn efter at der skulle have foregået et under. Det nye navn blev: stundom Coenobium St. Thomæ et beati Vilhelmi de Paraclito. Et nyt kloster blev oprettet i Norge - Kastelle ved Kongshelle.

Til toppen

Lolland/Falster:

 • Maribo Kloster, Skt. Birgitta Klostereet, Ordo Sancti Augustini Sancti Salvatoris nuncupatus.
  Klosteret som stod færdigt i 1416, var opdelt i to adskilte fløje - én for munke og én for nonner - og de to grupper mødtes derfor hovedsageligt i dén klosterkirke der senere skulle blive til Maribo Domkirke. Klosterkirken blev opført i årene 1413-1470.

  Maribo, en navnemæssig afledning af "Marie-bo" med betydningen "religiøs bolig for den hellige jomfru".
  Samme år som klosteret stod færdigt fik klosterstedet og den omkringliggende bebyggelse købstadsrettigheder af Erik af Pommern og Paven gav sit samtykke til stednavnet Maribo i 1418. Herfra begynder byens historie. Man i Maribos byvåben kan se Den hellige Birgitta af Vadstena, der grundlagde Birgittinerordenen.
  >> Læs mere om Den hellige Birgitta af Vadstena her fra WikiPedida.

  Efter Reformationen omdannedes det i 1556 til et adeligt jomfrukloster, som var i funktion indtil 1621. Leonora Christina boede her 1685-98 og ligger begravet i klosterkirken. Bortset fra klosterkirken er de øvrige klosterbygninger væk, men en del af søstergården NV for kirken er udgravet og udlagt som ruinpark.
 • Nysted franciskanerkloster, beliggende på sydlolland.
  Klostret i Nysted blev færdigt i 1286, oprettet af "herrerne til Kærstrup og Kjeldstrup.
  Det bestod som kloster fra 1286 til 1538,
  Klostret blev jævnet med jorden efter middelalderen - idag findes ingen spor efter det.
  Læs om Nysted Fransiscaner kloster fra WikiPedia her.

  Nysted kaldes i år 1317 Nieghestad 'den nye stad'.
 • Skimminge (Skenninge) Kloster - ved Maribo.
  Det første danske birgittinerkloster blev grundlagt i landsbyen Skenninge 1416.

Bornholm:

 • Trappistklosteret Myrendal.
  Trappistmunkene værner strengt om det som netop er deres kald; den tilbagetrukne bøn.
 • Hammershus.
  Byggeriet af Hammershus blev startet i begyndelsen af 1200-tallet af ærkebiskoppen i Lund, der omkring 1255 havde den totale kontrol over Bornholm - kontrollen sluttede i 1525, hvor Bornholm blev pantsat af den danske Konge til hansestaten Lübeck i 50 år.
  Fra 1576 var Bornholm et len under den danske konge, og lensmanden boede på Hammershus.

Kilder:

 • Lorenzen, Wilhelm: De danske klostres bygningshistorie, København 1912
 • Lindbæk, Johs.: De danske franciskanerklostre, København 1914
 • Garner, H.N.: Atlas over danske klostre, København 1968
 • Jens Anker Jørgensen og Bente Thomsen: Gyldendals bog om danske klostre, København 2004
 • Krøniken om gråbrødrenes udjagelse.
  En gengivelse på dansk af et skrift om franciskanernes uddrivelse fra de danske klostre, skrevet umiddelbart efter reformationen.
 • Danske middelalderklostre

Tyskland - nord for Hamburg - gammelt dansk område syd for den dansk/tyske grænse.

 • Mårkær kloster, sydslesvig - ligger lige syd for Flensborg i Tyskland.
  blev grundlagt, efter at antoniterne i Tempsin havde erhvervet gods i Angel 1391.
 • St. Michaels Dobbeltkloste i Slesvig. - grundlagt omkring 1050.
  Klostret ophører som dobbeltkloster o. 1200 efter en skandale - hvor munkene flyttes til Guldholm - der gøres til et cistercienserabbedi.
  Nonnerne bor en tid endnu på klostret, men flyttes til Nonneklostret i Slesvig.
 • Nonneklostret i Slesvig. Monasterum manialum prope et extra murus civitatis Slesvig.
  Nævnes første gang i 1251. Nonnerne er overflyttet fra St. Michaels Dobbeltkloster i Slesvig. Klostret fortsætter efter reformationen, som det eneste i Danmark.
  Slesvig var en del af Danmark i en lang periode. Klostret overtager reformationsideerne - dvs. er nu et protestantisk kloster hvor adelige jomfruer søger til klostret. Alle bygningerne er meget velbevarede.

Klostre i Lund stift - Sverige:

 • Bosjö Nonnekloster, Ringsjën, Malmhus Len. Grundlagt ca. 1180.
 • Börringe Nonnekloster. Claustrum sanctimonialum S. Marie - Malmøhus Len. Grundlagt ca. 1150.
 • Allehelgens Kloster i Lund. Monasterum omnium sanctorum prope murus Lundenses.
  Benedictinerkloster. Stiftet 1089.

Klostre i udlandet

 • Begine-kloster.
  Bevægelse fra 1200-tallet, stammer fra den fransk-talende del af Belgien (Vallonien) og blev udbredt i Vesteuropa.
  For kvinder, som ønsker at leve i fromt fællesskab, hver i sit lille hus, med fælles kirke. En overgangsform mellem ordensliv og liv i verden.
  Uddøde i slutningen af middelalderen, men har overlevet i Belgien.

Til toppen


Klostre i Danmark sorteret i de forskelllige ordener:

Til toppen


Klosterruten i Danmark

"Den Danske Klosterrute" er navnet på en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne kirke,
kunst, historie og natur. Den er en helårsrute og kan eventuelt også benyttes af cyklister.

Klosterruten starter i Helsingør på Sjælland og slutter i Frederikshavn i Nordjylland. Efter Sjælland går ruten over øerne Falster, Lolland, Langeland og Ærø til Sydfyn. Den fortsætter gennem Sønderjylland til Ribe og via Jelling til Søhøjlandet og Klosterriget ved Silkeborg, Viborg, Himmerland, Hanherred og Vendsyssel. Hele strækningen vil blive på ca. 1700 km. I rutens yderpunkter er der forbindelse til Norge, Sverige og Tyskland. Den danske Klosterrutes idé og udformning skyldes Jens Kristian Krarup.

Læs mere om Klosterruten her.

Klosterhaver i Danmark

Urte Gartneriet

Du kan finde mere information via disse links:

Til toppen


Find yderligere information her

Ønsker du hjælp til at finde en Middelalder håndværker/aktør/gruppe/musiker?


Kontaktinformation:

Redaktør af MiddelalderInfo:

Elimar
Flemming Elimar Jensen
Hjelmagervej 7, 1. - Løgten
8541 Skødstrup

Kontakt MiddelalderInfo pr. email her!

Mobil telefon nr. 50 50 26 03

Menu til websider på MiddelalderInfo (MI)

MiddelalderInfo

Søg og find

Tro & kirken

Diverse

Folkeslag/sprog

Håndværk etc.


© MiddelalderInfo 2015 - Elimar v/Flemming Elimar Jensen - Webmaster:  Web-Com